Oragiaspor-dramas.gr

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2016 12:54

Ανακοίνωση της ΕΠΣ Δράμας για τις εγγραφές & μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών !

Γράφτηκε από τον

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΣ Δράμας και η οποία περιέχει αναλυτικά τι ισχύει για τις μεταγραφές , εγγραφές και αποδεσμεύσεις ερασσιτεχνών ποδοσφαιριστών.....

Σας γνωστοποιούμε τις οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών και αποδεσμεύσεων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.


ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο (10) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ από το χρόνο υποβολής της αίτησης μεταβολών, γίνονται από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 κάθε έτους.

 


Για την πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή στα μητρώα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο.. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.


• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η μία επικολλάται στην αίτηση μεταβολών και σφραγίζεται από το σωματείο.


• Ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανηλίκους μέχρι 12 ετών για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας.


• Σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής του σε κάθε περίπτωση.
•

Πιστοποιητικό υγείας είτε από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα είτε από ιδιώτη ιατρό από το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και ικανός ν ΄ αγωνίζεται στο άθλημα του Ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου.
•

Η ιατρική βεβαίωση είναι ενσωματωμένη στην αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή στη πίσω πλευρά της και θα πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το ιατρό.

 

 

Για την πρώτη εγγραφή Υπηκόων Χωρών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλλοδαπών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών επιπλέον των δικαιολογητικών εγγραφής όπως αναφέρουμε παραπάνω απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

• Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής.


• Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας δημόσιου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων τη γονική μέριμνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας ή άλλο ισοδύναμο κοινοτικό έγγραφο σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε. ή βεβαίωση ιδιωτικής ασφάλισης στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τη μεταναστευτική νομοθεσία και τουλάχιστον για ποσό και κατηγορίες ασφάλισης αντίστοιχες με αυτές του ημεδαΠΟΎ όπως αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε διατάξεις.


• Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα.


• Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος με επίσημη μετάφραση αυτού (εφόσον δεν έχει συνταχθεί στην αγγλική ή λατινική γλώσσα), από το

οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι
απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,
ημεροχρονολογία και τόπος γέννησης εθνικότητα και υπηκοότητα.

 

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.


• Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου νόμιμα επικυρωμένο

 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα, ενώ επιτρέπεται η επικύρωση και από δικηγόρο.

 

 


Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του ή ταυτότητας που εκδίδει η χώρα – μέλος.
Οι ποδοσφαιριστές , κάτω των δώδεκα (12) ετών, οφείλουν να υποβάλλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη αρμόδια από δημόσια αρχή, με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν ανήκουν, ούτε ανήκαν σε σωματείο της αλλοδαπής.

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 με την κατάθεση υποχρεωτικά στα γραφεία της Ε.Π.Σ. της σχετικής αίτησης μεταβολών για κάθε ποδοσφαιριστή.

 

Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που έμειναν ελεύθεροι γίνεται από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

 

Η επανεγγραφή των ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικά σωματεία ως ερασιτεχνών γίνεται από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

 

ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ εσωτερικές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργούνται από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.


ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ διεθνείς ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διεξάγονται από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

 

ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.


Ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με υποσχετική εάν υπερβαίνει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο έχει το δικαίωμα να χορηγήσει σε διαφορετικά σωματεία και να αποκτήσει από διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μόνο με υποσχετική.
Επίσης απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωματείο και η απόκτηση από το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών (3) ποδοσφαιριστών με υποσχετική.


Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) μετεγγραφικές περιόδους

 

• Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται μόνο σε τρεις (3), το ανώτατο, ομάδες (ανεξαρτήτως Εθνικής Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν) κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται ν ΄ αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο (2) σωματεία.

Για οποιαδήποτε μετακίνηση ποδοσφαιριστή (μετεγγραφή -υποσχετική -επανεγγραφή) απαραίτητη προϋπόθεση εκτός των άλλων δικαιολογητικών είναι και η ιατρική βεβαίωση συμπληρωμένη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη είτε από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα είτε από ιδιώτη ιατρό από το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και ικανός ν ΄ αγωνίζεται στο άθλημα του Ομοσπονδιακού

ποδοσφαίρου και η οποία είναι ενσωματωμένη στην αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή στη πίσω πλευρά της.
• Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για λόγους εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. από 01-10-2016 έως 31-10-2016 να εγγραφούν προσωρινά σε σωματεία της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους.
Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. της ομάδας που τους χορήγησε την ανωτέρω προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους μέριμνα να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη της ομάδας από την οποία προσωρινά μετακινήθηκαν με την υποβολή προς την Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής από 01-07-2016 έως 31-07-2016, είτε με αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. από 01-08-2016 έως 31-08-2016, εντός της οποίας πραγματοποιείται η ανωτέρω επανεγκατάσταση τους.
• Ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωματείων των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ( περιέπεσε σε αδράνεια ) στα τοπικά πρωταθλήματα, δύνανται να εγγραφούν, κατά τα χρονικά διαστήματα από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο προσκομίζοντας πλέον των υπολοίπων δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας Ένωσης.
• Ποδοσφαιριστές, των οποίων τα σωματεία στα οποία ανήκουν δεν δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα, ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό δύνανται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την ως άνω δήλωση, ή αποχώρηση ή αποβολή με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. συν χρηματικό παράβολο 200,00 Ευρώ για λογαριασμό Ε.Π.Ο. και βεβαίωση της οικείας Ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή σε σωματείο της επιθυμίας τους.
• Με απόφαση Δ.Σ. Ε.Π.Ο. έχει θεσμοθετηθεί και η έκδοση δελτίων Ορισμένου Χρόνου ως εξής :
• Δελτίο Ορισμένου Χρόνου : Χρονική Διάρκεια 1 έτους παράβολο 80,00 ΕΥΡΩ.
Χρονική Διάρκεια 2 ετών παράβολο 60,00 ΕΥΡΩ.
Χρονική Διάρκεια 3 ετών παράβολο 50,00 ΕΥΡΩ.
Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους.
• Για την πρώτη εγγραφή όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση επανεγγραφής μετεγγραφής κλπ. ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του για την έκδοση ατομικού δελτίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή για τη συναίνεσή του στην έκδοση του δελτίου θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής του σε κάθε περίπτωση.
• Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, άνω των 18 ετών, από την ενηλικίωση τους, αμέσως μετά την συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18) έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να αποδεσμεύσει, με αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών.
Οι κατά τα ανωτέρω υπεράριθμοι ποδοσφαιριστές που δεν θα αποδεσμευτούν, δύνανται να παραμείνουν στη δύναμη της ομάδας μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου εντός της οποίας ενηλικιώνονται, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.

 

 

 

 


Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Δράμας

 

 

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ                                ΓΕΩΡ. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Πολιτική Cookies.